Otevřít hlavní menu

Právnický slovník β

pohrdání soudem (§ 336)

paragraf§ 336 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)

Kdo opakovaně

  1. závažným způsobem ruší jednání soudu,
  2. při takovém jednání se k soudu chová urážlivě nebo soud znevažuje, nebo
  3. bez dostatečné omluvy neuposlechne příkaz nebo výzvu soudu anebo jednání soudu zmaří,

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo propadnutím věci.

skutková podstataKdo opakovaně
  1. závažným způsobem ruší jednání soudu,
  2. při takovém jednání se k soudu chová urážlivě nebo soud znevažuje, nebo
  3. bez dostatečné omluvy neuposlechne příkaz nebo výzvu soudu anebo jednání soudu zmaří.
objektOchrana nezávislosti, autority a vážnosti soudu, jakož i zájem na včasném a důstojném projednání věci soudem.
objektivní stránkaZávažným způsobem ruší jednání např. výkřiky, hlučné projevy nevole, násilnické projevy, různá provokativní gesta apod. Tyto projevy rušení musí být intenzivnější, poutat pozornost, aby ztěžovaly pokračování v normálním průběhu jednání.

Urážlivé či znevažující chování je jednání, které se dotýká autority soudu. Jde o útok, který je adresován soudu. Může jít o verbální projev, ale také o urážku skutkem (např. pokud svědek nevypovídá, aby tím manifestoval svou nedůvěru v nezávislost a nestrannost soudu).

Neuposlechnutím příkazu nebo výzvy soudu může být např. nedostavení se k jednání u soudu, nepředložení listiny, nevypracování posudku apod. bez dostatečné, tj. řádné (věrohodné a důvodné) a včasné omluvy.

Zmařit jednání znamená, že soud nemohl v důsledku jednání pachatele ve věci rozhodnout nebo vykonat všechny úkony, které v jednání vykonat zamýšlel.

Všechna výše popsaná závadná jednání musí být učiněna „opakovaně“, tzn. alespoň podruhé.

subjektivní stránkaÚmyslný trestný čin. Postačuje i úmysl eventuální.
závažnostpřečin
pachatelkterákoli fyzická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3182-3183.