Otevřít hlavní menu

Právnický slovník β

neoprávněné odebrání tkání a orgánů (§ 164)

paragraf§ 164 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo v rozporu s jiným právním předpisem provede jinému z jeho těla odběr tkáně, buňky nebo orgánu, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let.
 2. Stejně bude potrestán, kdo v rozporu s jiným právním předpisem pro sebe nebo pro jiného opatří, zprostředkuje, nabídne, doveze, vyveze nebo proveze odebranou lidskou tkáň, buňku nebo odebraný lidský orgán z těla živého člověka, anebo s takovou tkání, buňkou nebo orgánem jinak nakládá.
 3. Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 na dítěti,
  2. spáchá-li takový čin za použití násilí, pohrůžky násilí nebo pohrůžky jiné těžké újmy,
  3. spáchá-li takový čin zneužívaje tísně nebo závislosti,
  4. spáchá-li takový čin na nejméně dvou osobách,
  5. spáchá-li takový čin opětovně,
  6. spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,
  7. způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, nebo
  8. získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
 4. Odnětím svobody na osm až šestnáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 na dítěti mladším patnácti let,
  2. spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech,
  3. způsobí-li takovým činem smrt, nebo
  4. získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
 5. Příprava je trestná.
objektzájem na řádném provádění (v souladu s právními předpisy) odběrů tkání, buněk nebo orgánů z těla živého člověka a na řádném nakládání s nimi
skutkové podstaty2 samostatné základní SP: první (v odstavci 1) postihuje odběr tkáně, buňky nebo orgánu z těla živého člověka v rozporu s jiným právním předpisem; druhá (v odstavci 2) postihuje nakládání s odebranou lidskou tkání, buňkou nebo odebraným lidským orgánem v rozporu s jiným právním předpisem, aniž by pachatel jednal v úmyslu obohatit sebe nebo jiného; srov. též TČ nedovolené nakládání s tkáněmi nebo orgány
závažnostzločin (odst. 1,2) nebo zvlášť závažný zločin (odst. 3,4)
odst. 1
skutková podstataKdo v rozporu s jiným právním předpisem provede jinému z jeho těla odběr tkáně, buňky nebo orgánu.
objektivní stránkaprovedení odběru tkáně, buňky („stavební součásti lidského těla“) nebo orgánu („samostatné a životaschopné části lidského těla“) v rozporu s transplantačním zákonem (285/2002 Sb.) popř. jiným právním předpisem z živého člověka; pozn: zpravidla se bude jednat o případy, kdy by odběr mohl vážným způsobem ohrozit zdraví nebo život dárce a nebo kdy by bylo důvodné podezření, že dárce trpí nemocí nebo stavem, které by mohly ohrozit zdraví nebo život příjemce
subjektivní stránkaúmyslný trestný čin; pachatel může a nemusí jednat v úmyslu obohatit sebe nebo jiného
odst. 2
skutková podstataKdo v rozporu s jiným právním předpisem pro sebe nebo pro jiného opatří, zprostředkuje, nabídne, doveze, vyveze nebo proveze odebranou lidskou tkáň, buňku nebo odebraný lidský orgán z těla živého člověka, anebo s takovou tkání, buňkou nebo orgánem jinak nakládá.
objektivní stránka(v zásadě) jakékoli nakládání s odebranou lidskou tkání nebo odebraným lidským orgánem z těla živého člověka, které je v rozporu se zákonem o lidských tkáních a buňkách (296/2008 Sb.) popř. jiným právním předpisem
subjektivní stránkaúmyslný trestný čin, kdy úmysl pachatele musí zahrnovat i rozpor s jiným právním předpisem

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 1654-1665.