Příloha:Použitá literatura

Z Právnický slovník
Verze z 23. 3. 2018, 11:12, kterou vytvořil Augustin Macháček (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Jump to navigation Jump to search

Seznam použité literatury

Monografie

 • ADAMOVÁ, Karolina; KŘÍŽKOVSKÝ, Ladislav. Základy politologie. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2004. 365 s. ISBN 80-7179-870-3.
 • BAKEŠ, Milan, a kol. Finanční právo. 6. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 519 s. ISBN 978-80-7400-440-7.
 • ČERNÁ, Stanislava; PLÁVA, Stanislav, a kolektiv. Podnikatel a jeho právní vztahy. 1. vyd. Beroun : Eva Rozkotová, 2013. 156 s. ISBN 978-80-87146-76-7.
 • ČERNÁ, Stanislava; ŠTENGLOVÁ, Ivana; PELIKÁNOVÁ, Irena, a kol. Právo obchodních korporací. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2015. 637 s. ISBN 978-80-7478-735-5.
 • DRAŠTÍK, Antonín, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. I. díl (§ 1 až 232). 1. vyd. Praha : Wolters Kluver, 2015. 1490 s. ISBN 978-80-7478-790-4.
 • DRAŠTÍK, Antonín, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. II. díl, (§ 233 až 421). 1. vyd. Praha : Wolters Kluver, 2015. 1618 s. ISBN 978-80-7478-790-4.
 • DVOŘÁČEK, Jiří; BOUKAL, Petr; KLEČKA, Jiří. Due diligence – podstata, postupy, použití. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2014. 172 s. ISBN 978-80-7478-596-2.
 • DVOŘÁK, Jan; ŠVESTKA, Jiří, a kol. Občanské právo hmotné. Díl třetí: Věcná práva. Svazek 3. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2015. 228 s. ISBN 978-80-7478-935-9.
 • GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 5., upravené vyd. Plzeň : Linde, 2009. 308 s. ISBN 978-80-7380-233-2.
 • HENDRYCH, Dušan, a kol. Správní právo. Obecná část. 8. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 792 s. ISBN 978-80-7179-254-3.
 • HENDRYCH, Dušan, a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vyd. Praha : C. H. Beck, 2016. 599 s. ISBN 978-80-7400-624-1.
 • HOLLÄNDER, Pavel. Základy všeobecné státovědy. 3. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2012. 429 s. ISBN 978-80-7380-395-7.
 • CHROMÁ, Marta. Právní překlad v teorii a praxi: nový občanský zákoník. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2014. 270 s. ISBN 978-80-246-2851-6.
 • JANČAŘOVÁ, Ilona. Právo životního prostředí. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016. 715 s. ISBN 978-80-210-8366-0.
 • JEHLIČKA, Oldřich; ŠVESTKA, Jiří; ŠKÁROVÁ, Marta, a kolektiv. Občanský zákoník : komentář. 8. vyd. Praha : C. H. Beck, 2004. 1492 s. ISBN 80-7179-881-9.
 • JELÍNEK, Jiří, a kolektiv. Trestní právo hmotné : obecná část, zvláštní část. 4. vyd. Praha : Leges, 2014. 976 s. ISBN 978-80-7502-044-4.
 • JELÍNEK, Jiří, a kolektiv. Trestní právo hmotné : obecná část, zvláštní část. 5. vyd. Praha : Leges, 2016. 976 s. ISBN 978-80-7502-150-5.
 • JELÍNEK, Jiří, a kolektiv. Trestní právo procesní. 3. vyd. Praha : Leges, 2013. 864 s. ISBN 978-80-87576-44-1.
 • JELÍNEK, Jiří, a kolektiv. Trestní právo procesní. 4. vyd. Praha : Leges, 2016. 848 s. ISBN 978-80-7502-160-1.
 • JEMELKA, Luboš; PONDĚLÍČKOVÁ, Klára; BOHADLO, David. Správní řád : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2009. 640 s. ISBN 978-80-7400-157-4.
 • KINCL, Jaromír; URFUS, Valentin; SKŘEJPEK, Michal. Římské právo. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 1995. 386 s. ISBN 80-7179-031-1.
 • KNAPP, Viktor. Teorie práva. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 1995. 247 s. ISBN 80-7179-028-1.
 • KOLDINSKÁ, Kristina. Sociální právo. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2013. 207 s. ISBN 978-80-7400-474-2.
 • KOTÁSEK, Josef; PITHERA, V.; POKORNÁ, J., a kolektiv. Právo cenných papírů. 3. vyd. Praha : C. H. Beck, 2014. 264 s. ISBN 978-80-7400-515-2.
 • KOVAŘÍK, Zdeněk. Směnka a šek v České republice. 4., přeprac. a dopl. vyd. Praha : C. H. Beck, 2001. 611 s. ISBN 978-80-7400-440-7.
 • KUČERA, Zdeněk. Mezinárodní právo soukromé. 7. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009. 462 s. ISBN 978-80-7380-233-2.
 • LAVICKÝ, Petr, a kol. Občanský zákoník : Komentář. I. Obecná část (§ 1−654). 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2014. 2400 s. ISBN 978-80-7400-529-9.
 • LAVICKÝ, Petr, a kol. Občanský zákoník : komentář. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054) I. [online]. 1. vyd. Praha: C. H. Beck. Zpřístupněno přes systém https://www.beck-online.cz. ISBN 978-80-7400-535-0.  
 • MOLEK, Pavel. Politická práva. Praha : Wolters Kluwer, 2014. 616 s. ISBN 978-80-7478-502-3.
 • MOLEK, Pavel. Základní práva. Svazek první – Důstojnost. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 652 s. ISBN 978-80-7552-167-5.
 • PAVLÍČEK, Václav, a kolektiv. Ústavní právo a státověda. 1. díl – Obecná státověda. 1. vyd. Praha : Linde, 1998. 363 s. Opravený dotisk 2007. ISBN 80-7201-141-3.
 • PAVLÍČEK, Václav, a kolektiv. Ústava a ústavní řád České republiky: komentář. 2. díl, Práva a svobody.. 2., dopl. a podstatně rozš. vyd. Praha : Linde, 1999. 975 s. ISBN 80-7201-170-7.
 • PAVLÍČEK, Václav, a kolektiv. Ústavní právo a státověda. II. díl – Ústavní právo České republiky. Část 1. 2., podstatně rozšířené a doplněné vyd. Praha : Linde Praha, a.s. – Právnické a ekonomické nakladatelství, 2008. 797 s. ISBN 978-80-7201-694-5.
 • PAVLÍČEK, Václav, a kolektiv. Ústavní právo a státověda. II. díl – Ústavní právo České republiky.. 2., aktualizované vyd. Praha : Leges, 2015. 1152 s. ISBN 978-80-7502-084-0.
 • PELC, Vladimír. Zákon o daních z příjmů. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2015. 1403 s. ISBN 978-80-7400-517-6.
 • PELIKÁNOVÁ, Irena, a kol. Obchodní právo. 2. vyd. Díl 1. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010. ISBN 978-80-7357-525-0.
 • PELIKÁNOVÁ, Irena. Obchodní právo. 5. díl. Odpovědnost (s přihlédnutím k návrhu nového občanského zákoníku). 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2012. 356 s. ISBN 978-80-7357-714-8.
 • ROZEHNAL, Aleš, a kol. Obchodní právo. Plzeň : Aleš Čenek, 2014. ISBN 978-80-7380-524-1.
 • SEDLÁČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 2. vyd. Praha : ASPI – Wolters Kluwer, 2009. 464 s. ISBN 978-80-7357-382-9.
 • SEDLÁČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 3. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2013. 500 s. ISBN 978-80-7478-002-8.
 • SKŘEJPEK, Michal. Prameny římského práva. 2. vyd. Praha : LexisNovis CZ, 2004. 375 s. Dotisk 2. vydání 2006. ISBN 80-86199-89-4.
 • SKŘEJPEK, Michal. Římské soukromé právo. Systém a instituce. 2. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2016. 350 s. ISBN 978-80-7380-566-1.
 • SPÁČIL, Jiří, a kol. Občanský zákoník : Komentář. III. Věcná práva (§ 976-1474). 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2013. 1280 s. ISBN 978-80-7400-499-5.
 • ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní právo hmotné. 8. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2016. 1052 s. ISBN 978-80-7552-358-7.
 • ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 1. vyd. Svazek 1. Praha : C. H. Beck, 2009. 1287 s. ISBN 978-80-7400-109-3.
 • ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 1. vyd. Svazek 2. Praha : C. H. Beck, 2010. 1996 s. ISBN 978-80-7400-178-9.
 • ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5.
 • ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef, a kol. Občanský zákoník : komentář. 1. vyd. Svazek 1 (§1 až 654). Praha : Wolters Kluwer, 2014. 1736 s. ISBN 978-80-7478-369-2.
 • TRÖSTER, Petr, a kolektiv. Právo sociálního zabezpečení. 3. vyd. Praha : C.H.Beck, 2013. 290 s. ISBN 978-80-7400-473-5.
 • VYMAZAL, Lukáš. Zástavní právo v novém občanském zákoníku. 2. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2015. 516 s. ISBN 978-80-7478-996-0.
 • WAGNEROVÁ, Eliška; ŠIMÍČEK, Vojtěch; LANGÁŠEK, Tomáš, a kolektiv. Listina základních práv a svobod. Komentář. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2012. 931 s. ISBN 978-80-7357-750-6.
 • WINTEROVÁ, Alena. Civilní právo procesní. Praha : Linde, 2011. ISBN 978-80-7201-842-0.

Skripta

 • STAŠA, Josef. Veřejnoprávní úprava podnikání. (Konspekt přednášek). 22. vyd. Praha : Katedra správního práva a správní vědy Právnické fakulty UK, 2016. 128 s.

Články

 • DOLEČEK, Marek Směnky [online]. Businessinfo.cz, 2015-05-31, [cit. 2015-08-18]. Dostupné online.  
 • KRÁLÍK, Michal; LAVICKÝ, Petr. Negativní určovací žaloba. Soudní rozhledy. 2016, čís. 5, s. 179.  
 • LANDWEHRMANN, Tereza. Offer letter zaměstnavatele optikou Nejvyššího soudu. epravo.cz [online]. 2016-05-30 [cit. 2016-06-24]. Dostupné online. ISSN 1213-189X.  
 • MAREŠ, Miroslav. Bezpečnost. Dostupné online.
 • POLČÁK, Radim. „Sponsalia pro futuro“ v obchodních vztazích. Právní rozhledy. 2003, čís. 2, s. 83.  
 • SKŘEJPEK, Michal. Pravidla, rčení, zásady a definice římského práva. Právní rozhledy. 1999, čís. 7, s. 363nn.  
 • SVITÁK, Zdeněk. K patentům 18. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2003. Dostupné online. ISBN 80-210-3380-0. S. 197-207.
 • ŠMÍD, Vojtěch Vybrané právní aspekty corporate identity, zejm. ve vztahu k průmyslovým právům [online]. epravo.cz, 2016-07-19, [cit. 2016-08-29]. Dostupné online.  

Právnické slovníky a encyklopedie

Výkladové
 • BARTOŠEK, Milan. Encyklopedie římského práva. 2. vyd. Praha : Academia, 1994. 471 s. ISBN 80-200-0243-X.
 • Black's Law Dictionary, 8th edition. Příprava vydání Bryan A. Garner. St. Paul : Thomson/West, 2004. 1810 s. ISBN 0-314-15199-0.
 • Black's Law Dictionary, 10th edition [online]. Příprava vydání Bryan A. Garner . Dostupné online.  
 • BLACK, Henry Campbell. Blackův právnický slovník. Překlad Vladimír Balaš, Vladimír Drábek, Světlana Kopecká, Miroslav Krbec, Monika Pauknerová, Lenka Pítrová, Jana Reschová, Lubomír Soukup, Jiří Vejdělek, Jiří Zemánek, Michaela Zuklínová. 6. vyd. Praha : Victoria Publishing, 1993. 1472 s. ISBN 80-85605-23-6.
 • MARTIN, Elizabeth A.. A dictionary of law. 3. vyd. Oxford : Oxford University Press, 1994. 433 s. ISBN 0-19-280000-0.
 • PRESNER, Lewis A.. Slovník mezinárodního podnikání. Překlad Stanislav Spanilý, Dimitrih Spanilý, Jiří Rezek. 1. vyd. Praha : Victoria Publishing, a. s., 1995. 303 s. ISBN 80-85605-73-2.
 • RIEGER, Ludwig. Burzovní lexikon. Překlad Jan Pátek. 1. vyd. Praha : Victoria, 1992. 231 s. ISBN 80-85605-00-7.
Překladové
 • HORÁLKOVÁ, Milena. Česko-německý právnický slovník. Plzeň : Aleš Čeněk, 2011. 515 s. ISBN 978-80-7380-275-2.
 • HORÁLKOVÁ, Milena. Německo-český právnický slovník. 2. vyd. Praha : Leda, 2010. 384 s. ISBN 978-80-7335-250-9.
 • CHROMÁ, Marta. Anglicko-český právnický slovník. 3. vyd. Voznice : Leda, 2010. 344 s. ISBN 978-80-7335-248-6.
 • CHROMÁ, Marta. Česko-anglický právnický slovník s vysvětlivkami. 3. vyd. Voznice : Leda, 2010. 488 s. ISBN 978-80-7335-249-3.
 • LARIŠOVÁ, Markéta. Francouzsko-český česko-francouzský právnický slovník. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-111-3.
 • MUNKOVÁ, Jindřiška; GIESE, Ernst; LIŠKA, Stanislav. Odborné německo–české právnické názvosloví. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 1998. 200 s. ISBN 80-7179-179-2.
 • OTHEROVÁ, Jana. SVOBODA, Marek. Česko-anglický právnický slovník, 2. doplněné a aktualizované vydání. 2002. In: Lingea Lexicon 5, ver. 5.1.0.5

Překlady právních předpisů

Sbírky latinských výrazů

 • Black's Law Dictionary, 8th edition. Příprava vydání Bryan A. Garner. St. Paul : Thomson/West, 2004. 1810 s. ISBN 0-314-15199-0. S. 1703-1765.
 • KINCL, Jaromír; URFUS, Valentin; SKŘEJPEK, Michal. Římské právo. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 1995. 386 s. ISBN 80-7179-031-1. S. 341-365.
 • KLANG, Miloš. Malá encyklopedie latiny v právu. 6., doplněné vyd. Praha : Linde, 2011. 190 s. ISBN 80-7201-851-2.
 • LIEBS, Detlef. Lateinische Rechtsregeln und Rechtssprichwörter. Zusammengestellt, übersetzt und erläutert. 7., kompletně přepracované a vylepšené vyd. München : C. H. Beck, 2007. 303 s. ISBN 978-3-406-56294-5.
 • Proverbia iuris in lingua latina
 • REBRO, Karol. Latinské právnické výrazy a výroky. Praha : Ivo Železný, 1999. 233 s. ISBN 80-240-1067-4.
 • VEDRAL, Jiří. Latinsko-český právnický slovník. Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2003. 58 s. ISBN 80-86711-19-6. (Tato publikace bohužel obsahuje obrovské množství chyb.)

Všeobecné zdroje

Jazykové slovníky

 • Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache
 • GEORGES, Karl Ernst. Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch. Hannover: 1913/1918. Dostupné online.
 • Příruční slovník jazyka českého a databáze lexikálního archivu [online]. Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky. Dostupné online.
 • VOJÁČEK, Vácslav. Slovník latinsko-česko-německý. 2. vyd. Praha : I. L. Kober, 1878. 1235 s.
 • Wikislovník (různé jazykové verze)

Všeobecné encyklopedie