zvýhodnění věřitele (§ 223)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 223 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
  1. Kdo jako dlužník, který je v úpadku, zmaří, byť i jen částečně, uspokojení svého věřitele zvýhodněním jiného věřitele, a způsobí tím na cizím majetku škodu nikoli malou, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
  2. Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 značnou škodu.
  3. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
    1. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo
    2. způsobí-li takovým činem jinému úpadek.
skutková podstataKdo jako dlužník, který je v úpadku, zmaří, byť i jen částečně, uspokojení svého věřitele zvýhodněním jiného věřitele, a způsobí tím na cizím majetku škodu nikoli malou.
objektzájem na ochraně majetkových práv věřitelů; dále zájem na náležitém řešení úpadkových stavů dlužníků
závažnostpřečin (odst. 1,2) nebo zločin (odst. 3)
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 2229-2242.