zpronevěra (§ 206)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 206 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo si přisvojí cizí věc, která mu byla svěřena, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
 2. Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán.
 3. Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 větší škodu.
 4. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
  2. spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného,
  3. spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo
  4. způsobí-li takovým činem značnou škodu.
 5. Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,
  1. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo
  2. spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312).
 6. Příprava je trestná.
skutková podstataKdo si přisvojí cizí věc, která mu byla svěřena, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou.
objektvlastnictví věci
předmět útokucizí věc, která byla pachateli svěřena
objektivní stránkapřisvojení si cizí věci, která byla pachateli svěřena (tzn. již není v dispozici vlastníka, resp. předchozího držitele), a zároveň způsobení škody na cizím majetku ve výši alespoň 5 000 Kč
subjektivní stránkaÚmyslný trestný čin.
závažnostpřečin (odst. 1-3), zločin (odst. 4) nebo zvlášť závažný zločin (odst. 5)
pachateljen fyzická osoba, které byla věc nebo jiná majetková hodnota svěřena a která si ji neoprávněně přisvojila

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 2006-2028.