způsobení úpadku (§ 224)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 224 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo, byť i z hrubé nedbalosti, si přivodí úpadek tím, že
  1. činí vydání hrubě nepřiměřená svým majetkovým poměrům,
  2. spravuje svůj majetek způsobem, který neodpovídá zákonem mu uloženým nebo smluvně převzatým povinnostem nebo je s nimi v hrubém nepoměru,
  3. užívá poskytnutý úvěr v rozporu nebo hrubém nepoměru s jeho účelem,
  4. poskytuje ze svého majetku půjčky nebo úvěry jiným osobám, ač to je v hrubém nepoměru k jeho majetkovým poměrům, nebo
  5. učiní nad rámec obvyklého podnikatelského rizika obchod nebo operaci, která nenáleží k jeho pravidelné podnikatelské činnosti nebo je v hrubém nepoměru k jeho majetkovým poměrům,
  bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.
 2. Stejně bude potrestán, kdo, byť i z hrubé nedbalosti, přijme nový závazek nebo zřídí zástavu, ač ví, že je v úpadku, a tím zhorší postavení dosavadních věřitelů.
 3. Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 značnou škodu.
 4. Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu.
objektzájem na ochraně majetkových práv věřitelů; dále zájem na náležitém řešení úpadkových stavů dlužníků
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba
závažnostpřečin
odst. 1
skutková podstataKdo, byť i z hrubé nedbalosti, si přivodí úpadek tím, že
 1. činí vydání hrubě nepřiměřená svým majetkovým poměrům,
 2. spravuje svůj majetek způsobem, který neodpovídá zákonem mu uloženým nebo smluvně převzatým povinnostem nebo je s nimi v hrubém nepoměru,
 3. užívá poskytnutý úvěr v rozporu nebo hrubém nepoměru s jeho účelem,
 4. poskytuje ze svého majetku půjčky nebo úvěry jiným osobám, ač to je v hrubém nepoměru k jeho majetkovým poměrům, nebo
 5. učiní nad rámec obvyklého podnikatelského rizika obchod nebo operaci, která nenáleží k jeho pravidelné podnikatelské činnosti nebo je v hrubém nepoměru k jeho majetkovým poměrům,
odst. 2
skutková podstataKdo, byť i z hrubé nedbalosti, přijme nový závazek nebo zřídí zástavu, ač ví, že je v úpadku, a tím zhorší postavení dosavadních věřitelů.

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 2243-2255. DRAŠTÍK, Antonín, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. I. díl (§ 1 až 232). 1. vyd. Praha : Wolters Kluver, 2015. 1490 s. ISBN 978-80-7478-790-4. S. 1415-1416.