zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 329 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Úřední osoba, která v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch
  1. vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu,
  2. překročí svou pravomoc, nebo
  3. nesplní povinnost vyplývající z její pravomoci,
  bude potrestána odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti.
 2. Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
  1. opatří-li činem uvedeným v odstavci 1 sobě nebo jinému značný prospěch,
  2. spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,
  3. způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci,
  4. způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti právnické nebo fyzické osoby, která je podnikatelem,
  5. spáchá-li takový čin zneužívaje bezbrannosti, závislosti, tísně, rozumové slabosti nebo nezkušenosti jiného, nebo
  6. způsobí-li takovým činem značnou škodu.
 3. Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
  1. opatří-li činem uvedeným v odstavci 1 sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu, nebo
  2. způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.
 4. Příprava je trestná.
skutková podstataÚřední osoba, která v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch
 1. vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu,
 2. překročí svou pravomoc, nebo
 3. nesplní povinnost vyplývající z její pravomoci.
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3146-3154.