zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby (§ 240)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 240 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo ve větším rozsahu zkrátí daň, clo, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na úrazové pojištění, pojistné na zdravotní pojištění, poplatek nebo jinou podobnou povinnou platbu anebo vyláká výhodu na některé z těchto povinných plateb, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti.
 2. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nejméně se dvěma osobami,
  2. poruší-li k usnadnění takového činu úřední uzávěru, nebo
  3. spáchá-li takový čin ve značném rozsahu.
 3. Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve velkém rozsahu, nebo
  2. spáchá-li čin uvedený v odstavci 2 písm. c) ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.
 4. Příprava je trestná.
skutková podstataKdo ve větším rozsahu zkrátí daň, clo, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na úrazové pojištění, pojistné na zdravotní pojištění, poplatek nebo jinou podobnou povinnou platbu anebo vyláká výhodu na některé z těchto povinných plateb.
objektzájem státu na správném vyměření daně, cla, pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pojistného na úrazové pojištění, pojistného na zdravotní pojištění, poplatku nebo jiné podobné povinné platby a na příjmech z těchto povinných plateb
objektivní stránkaJednání pachatele, v jehož důsledku je poplatníkovi (povinné osobě) v rozporu se zákonem vyměřena nižší daň (clo, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na úrazové pojištění, pojistné na zdravotní pojištění, poplatek nebo jiná podobná povinná platba), než jaká měla být vyměřena a zaplacena, nebo k vyměření této povinné platby vůbec nedojde. Pozn: je-li tedy tato povinná platba správně vyměřena a zaplacena, k tomuto TČ dojít nemůže.

Zpravidla se jedná o zvláštní případ podvodu, kdy pachatel předstírá nižší rozsah daňové nebo obdobné povinnosti nebo předstírá, že takovou povinnost vůbec nemá.

subjektivní stránkavyžadován úmysl (přímý nebo nepřímý)
závažnostpřečin (odst. 1), zločin (odst. 2) nebo zvlášť závažný zločin (odst. 3)
pachatelfyzická i právnická osoba; pachatelem i spolupachatelem může být i jiná než povinná osoba, např. daňový poradce nebo likvidátor

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 2415-2442.