zbavení osobní svobody (§ 170)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 170 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo jiného bez oprávnění uvězní nebo jiným způsobem zbaví osobní svobody, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let.
 2. Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
  2. spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,
  3. způsobí-li takovým činem fyzické nebo psychické útrapy,
  4. způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, nebo
  5. spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
 3. Odnětím svobody na osm až šestnáct let bude pachatel potrestán,
  1. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt, nebo
  2. spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
 4. Příprava je trestná.
skutková podstataKdo jiného bez oprávnění uvězní nebo jiným způsobem zbaví osobní svobody.
objektosobní svoboda ve smyslu volného pohybu člověka
objektivní stránkaUvězněním se rozumí dlouhotrvající omezení osobní svobody, v rámci kterého jsou omezeny svoboda pohybu i svoboda rozhodování uvězněné osoby o všech podstatných záležitostech jejího života. Nezáleží na účelu, za jakým byla osoba uvězněna (zpravidla se bude jednat o vykonávání otrocké nebo nucené práce, sexuálního zneužívání apod.)

Jiný způsob zbavení osobní svobody znamená trvalé nebo alespoň dlouhotrvající omezení osobní svobody, které se blíží uvěznění.

Nezáleží na způsobu, jakým došlo k uvěznění nebo ke zbavení osobní svobody. Mohlo jít o násilné jednání, využití lsti, uvedení v omyl apod.
subjektivní stránkaÚmyslný trestný čin.
závažnostzločin (odst. 1) nebo zvlášť závažný zločin (odst. 2,3)
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 1705-1711.