zbabělost před nepřítelem (§ 394)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 394 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)

Kdo se za bojové situace ze zbabělosti nebo malomyslnosti vzdá do zajetí, bude potrestán odnětím svobody na pět až dvacet let.

skutková podstataKdo se za bojové situace ze zbabělosti nebo malomyslnosti vzdá do zajetí.
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3467-3468.