zběhnutí (§ 386)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 386 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
  1. Kdo se svémocně vzdaluje v úmyslu vyhnout se vojenské službě, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až šest let.
  2. Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 se zbraní.
  3. Odnětím svobody na osm až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
  4. Příprava je trestná.
skutková podstataKdo se svémocně vzdaluje v úmyslu vyhnout se vojenské službě.
objektpovinnost vojáka být v určeném čase v místě služebního přidělení
subjektivní stránkaÚmyslný trestný čin. Pachatel jedná v úmyslu vyhnout se vojenské službě.
závažnostzločin nebo zvlášť závažný zločin
pachateljen voják v činné službě (v době míru voják z povolání vykonávající vojenskou službu ve služebním poměru a voják v záloze vykonávající vojenské cvičení nebo výjimečné vojenské cvičení; za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu voják vykonávající mimořádnou službu)

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3439-3442.