zasahování do nezávislosti soudu (§ 335)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 335 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo působí na soudce, aby porušil své povinnosti v řízení před soudem, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.
 2. Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu
  1. opatřit sobě nebo jinému značný prospěch,
  2. způsobit značnou škodu, nebo
  3. jiného vážně poškodit v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu.
 3. Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu
  1. opatřit sobě nebo jinému prospěch velkého rozsahu, nebo
  2. způsobit škodu velkého rozsahu.
skutková podstataKdo působí na soudce, aby porušil své povinnosti v řízení před soudem.
objektZájem na ochraně nezávislosti soudů a soudců před neoprávněnými zásahy do činnosti a rozhodování soudů. Zájem na ochraně zákonného, nestranného a řádného plnění povinností soudců.
objektivní stránkaNeoprávněné ovlivňování soudce (nebo justičního čekatele, vyššího soudního úředníka či soudního tajemníka, pokud plní úkoly přenesené na ně rozvrhem práce u soudu) nezávisle na formě (může jít např. o přemlouvání, úplatnou intervenci, podplacení, výhrůžky apod.), ale s výjimkou fyzického násilí (V tomto případě by se jednalo o trestný čin násilí proti orgánu veřejné moci nebo násilí proti orgánu veřejné moci.)

Trestný čin je dokonán již působením na soudce (nebo justičního čekatele, vyššího soudního úředníka či soudního tajemníka, pokud plní úkoly přenesené na ně rozvrhem práce u soudu) bez ohledu na to, zda pachatel dosáhne nebo nedosáhne svého cíle.

subjektivní stránkaÚmyslný trestný čin.
závažnostpřečin, zločin nebo zvlášť závažný zločin
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3178-3181.