založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka (§ 403)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 403 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo založí, podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.
 2. Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným podobně účinným způsobem,
  2. spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,
  3. spáchá-li takový čin jako voják, nebo
  4. spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
 3. Příprava je trestná.
skutková podstataKdo založí, podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob.
objektrespekt k rovnosti a rovnoprávnosti všech lidí a jejich ochrana před útoky potlačujícími jejich práva a svobody s poukazem na jejich rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou, třídní, názorovou či jinou odlišnost
objektivní stránkaZaložením se rozumí nejen formální registrace, ale i neformální iniciace (např. na internetu).

Podpora hnutí může být materiální nebo morální. Materiální je nejčastěji finanční (darování hotovosti, pořádání sbírky), může být též nepřímá (např. nákup propagačních materiálů za účelem získání financí na rozvoj hnutí) nebo nemateriální (poskytnutí prostor pro činnost hnutí apod.) i ve formě služby (zřízení webové stránky apod.) Morální podpora je získávání nových přívrženců, utvrzování stávajících příslušníků v jejich počínání, zveřejňování článků prezentujících ideologii atd.

Propagace je snaha o to, aby hnutí vešlo ve známost. Může být uskutečňována přímo (veřejné oslavování, vyzdvihování, hlásání) i nepřímo (prostřednictvím publikací, filmů, obrazů atd.)

Hnutí je alespoň částečně organizovaná skupina lidí. Musí existovat v době, kdy je pachatel podporuje či propaguje. (Např. hitlerovský nacismus je dnes již zaniklé hnutí.) Podpora a propagace samotných myšlenek a ideologie, byť neslučitelných se zásadami demokratického právního státu (jako např. antisemitismus), nestačí k tomu, aby byl naplněn znak podpory nebo propagace konkrétního hnutí.

subjektivní stránkaÚmyslný trestný čin. Pachatel musí alespoň v obecných rysech znát povahu dotyčného hnutí a vědět, že prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou zášť. (Nicméně nemusí být sám členem takového hnutí.)
závažnostpřečin nebo zvlášť závažný zločin
pachatelkterákoli fyzická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3497-3504. DRAŠTÍK, Antonín, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. II. díl, (§ 233 až 421). 1. vyd. Praha : Wolters Kluver, 2015. 1618 s. ISBN 978-80-7478-790-4. S. 2970.