zabití (§ 141)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 141 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
  1. Kdo jiného úmyslně usmrtí v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného, bude potrestán trestem odnětí svobody na tři léta až deset let.
  2. Odnětím svobody na pět až patnáct let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
    1. na dvou nebo více osobách,
    2. na těhotné ženě, nebo
    3. na dítěti mladším patnácti let.
skutková podstata
Kdo jiného úmyslně usmrtí v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného.

privilegovaná SP k TČ vraždy (§ 140)

objektlidský život živého člověka
objektivní stránkausmrcení jiného člověka (zbavení života jakýmkoli způsobem) v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného
subjektivní stránka(alespoň eventuální) úmysl směřující k usmrcení člověka, kdy pachatel jedná v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli (tzv. afektdelikt) anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného (tzv. provokace)
závažnostzločin (odst. 1) nebo zvlášť závažný zločin (odst. 2)
pachatelkterákoli fyzická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 1488-1495.