získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem a pevnou plošinou (§ 290)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 290 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo na palubě vzdušného dopravního prostředku, civilního plavidla nebo na pevné plošině na pevninské mělčině v úmyslu získat nebo vykonávat kontrolu nad tímto vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem nebo pevnou plošinou,
  1. užije proti jinému násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí,
  2. vyhrožuje jinému usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu, nebo
  3. zneužije bezbrannosti jiného,
  bude potrestán odnětím svobody na osm až patnáct let nebo propadnutím majetku.
 2. Odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem, popřípadě vedle těchto trestů též propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
  1. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou ujmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt, nebo
  2. spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
 3. Příprava je trestná.
skutková podstataKdo na palubě vzdušného dopravního prostředku, civilního plavidla nebo na pevné plošině na pevninské mělčině v úmyslu získat nebo vykonávat kontrolu nad tímto vzdušným dopravním prostředkem, civilním plavidlem nebo pevnou plošinou,
 1. užije proti jinému násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí,
 2. vyhrožuje jinému usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu, nebo
 3. zneužije bezbrannosti jiného.
objektzájem na ochraně bezpečnosti a provozu vzdušného dopravního prostředku nebo civilního plavidla a pevné plošiny na pevninské mělčině
závažnostzvlášť závažný zločin
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 2919-2924.