vystavení nepravdivého potvrzení a zprávy (§ 259)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 259 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
    Kdo jménem banky nebo jiného podnikatele oprávněného k provozování finanční činnosti podle jiného právního předpisu vystaví jinému nepravdivé potvrzení o jeho finanční situaci nebo jeho majetkových poměrech, nebo

    kdo jako auditor vystaví jinému nepravdivou zprávu auditora nebo nepravdivé potvrzení o finanční situaci nebo majetkových poměrech,

    bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

objektzájem na pravdivosti potvrzení o finanční situaci nebo o majetkových poměrech zejména podnikatelů, účastníků tržních vztahů a jiných osob, která v některých případech vydávají banky, popř. jiné finanční instituce, a také na pravdivosti zprávy auditora nebo potvrzení o finanční situaci nebo majetkových poměrech těchto osob, jež vydávají auditoři
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba
závažnostpřečin
alinea 1
skutková podstataKdo jménem banky nebo jiného podnikatele oprávněného k provozování finanční činnosti podle jiného právního předpisu vystaví jinému nepravdivé potvrzení o jeho finanční situaci nebo jeho majetkových poměrech.
alinea 2
skutková podstataKdo jako auditor vystaví jinému nepravdivou zprávu auditora nebo nepravdivé potvrzení o finanční situaci nebo majetkových poměrech.

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 2639-2644.