vyhýbání se výkonu služby z nedbalosti (§ 385)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 385 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)

Kdo se za stavu ohrožení státu, za válečného stavu nebo za bojové situace učiní z nedbalosti nezpůsobilým vykonávat službu tím, že zneužije návykovou látku, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.

skutková podstataKdo se za stavu ohrožení státu, za válečného stavu nebo za bojové situace učiní z nedbalosti nezpůsobilým vykonávat službu tím, že zneužije návykovou látku.
objektpovinnost vojáka v činné službě vykonávat vojenskou službu i v krizových situacích předpokládaných touto skutkovou podstatou řádně, tj. plnit všechny uložené povinnosti na určeném místě a ve stanovenou dobu
subjektivní stránkaNedbalostní trestný čin.
závažnostpřečin (nedbalostní trestný čin)
pachateljen voják v činné službě (v době míru voják z povolání vykonávající vojenskou službu ve služebním poměru a voják v záloze vykonávající vojenské cvičení nebo výjimečné vojenské cvičení; za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu voják vykonávající mimořádnou službu)

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3437-3439.