vražda (§ 140)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 140 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na deset až osmnáct let.
 2. Kdo jiného úmyslně usmrtí s rozmyslem nebo po předchozím uvážení, bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let.
 3. Odnětím svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2
  1. na dvou nebo více osobách,
  2. na těhotné ženě,
  3. na dítěti mladším patnácti let,
  4. na úřední osobě při výkonu nebo pro výkon její pravomoci,
  5. na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich povinnosti,
  6. na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického zaměstnání nebo povolání směřujícího k záchraně života nebo ochraně zdraví, nebo na jiném, který plnil svoji obdobnou povinnost při ochraně života, zdraví nebo majetku vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona,
  7. na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,
  8. opětovně,
  9. zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, nebo
  10. v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného majetkový prospěch nebo ve snaze zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin nebo z jiné zavrženíhodné pohnutky.
 4. Příprava je trestná.
objektlidský život živého člověka
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba
závažnostzvlášť závažný zločin
poznámkyodst. 1 základní SP, odst. 2 kvalifikovaná SP
odst. 1 (tzv. prostá vražda)
skutková podstataKdo jiného úmyslně usmrtí.
objektivní stránkaUsmrcení jiného člověka (zbavení života jakýmkoli způsobem), kdy pachatel jedná v náhlém hnutí mysli (viz níže).
subjektivní stránka (Alespoň eventuální) úmysl směřující k usmrcení člověka.

Pachatel jedná v náhlém hnutí mysli. V zásadě se jedná o situaci, kdy pachatel agresivně reaguje na určitý podnět, aniž by zvažoval, zda je jeho jednání účelné či nikoli.

odst. 2 (tzv. premeditovaná vražda)
skutková podstataKdo jiného úmyslně usmrtí s rozmyslem nebo po předchozím uvážení.
objektivní stránkaUsmrcení jiného člověka (zbavení života jakýmkoli způsobem), kdy pachatel jedná s rozmyslem nebo po předchozím uvážení (viz níže).
subjektivní stránka (Alespoň eventuální) úmysl směřující k usmrcení člověka.

Rozmyslem se rozumí zvážení svého jednání (jak z hledisek svědčících pro úmyslné usmrcení jiného, tak i proti němu, způsobu jeho provedení a rozhodných důsledků), může se však jednat i o velmi krátkou úvahu.

U předchozího uvážení jde o situaci, kdy si pachatel předem, tzn. před spácháním činu, zváží rozhodující okolnosti jeho provedení, rozmyslí si místo, dobu, vhodný způsob (použitou zbraň apod.), tedy jinými slovy si čin z hlediska jeho provedení „naplánuje“. Plán však nemusí být promyšlen do nejmenších podrobností, postačí rámcové vymezení rozhodných skutečností provedení činu.

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 1458-1488.