vývoj, výroba a držení zakázaných bojových prostředků (§ 280)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 280 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
  1. Kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, vyvíjí, přechovává nebo hromadí zbraně, bojové prostředky nebo výbušniny zakázané zákonem nebo mezinárodní smlouvou anebo s nimi jinak nakládá, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo propadnutím majetku.
  2. Stejně bude potrestán, kdo provozy určené k vývoji, výrobě nebo skladování zbraní, bojových prostředků nebo výbušnin uvedených v odstavci 1 projektuje, staví nebo užívá.
  3. Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
    1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny,
    2. spáchá-li takový čin ve větším rozsahu, nebo
    3. spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
  4. Příprava je trestná.
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba
závažnostzločin (odst. 1,2) nebo zvlášť závažný zločin (odst. 3)
odst. 1
skutková podstataKdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, vyvíjí, přechovává nebo hromadí zbraně, bojové prostředky nebo výbušniny zakázané zákonem nebo mezinárodní smlouvou anebo s nimi jinak nakládá.
odst. 2
skutková podstataKdo provozy určené k vývoji, výrobě nebo skladování zbraní, bojových prostředků nebo výbušnin uvedených v odstavci 1 projektuje, staví nebo užívá.

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 2841-2847.