výtržnictví (§ 358)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 358 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
  1. Kdo se dopustí veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném hrubé neslušnosti nebo výtržnosti zejména tím, že napadne jiného, hanobí hrob, historickou nebo kulturní památku, anebo hrubým způsobem ruší přípravu, průběh nebo zakončení organizovaného sportovního utkání, shromáždění nebo obřadu lidí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
  2. Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
    1. opětovně, nebo
    2. jako člen organizované skupiny.
skutková podstataKdo se dopustí veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném hrubé neslušnosti nebo výtržnosti zejména tím, že napadne jiného, hanobí hrob, historickou nebo kulturní památku, anebo hrubým způsobem ruší přípravu, průběh nebo zakončení organizovaného sportovního utkání, shromáždění nebo obřadu lidí.
objektklidné občanské soužití, veřejný klid a pořádek
objektivní stránkaJednání může mít dvě formy (které se mohou překrývat), hrubou neslušnost a výtržnost.

Hrubou neslušností je závažnější neslušnost příčící se pravidlům občanského soužití a zásadám občanské morálky.

Příklad: hanobení hrobu, historické nebo kulturní památky; hrubé rušení přípravy a průběhu organizovaného sportovního utkání, shromáždění nebo obřadu lidí; dále: hrubý útok na čest a vážnost občana (např. vulgární nadávky, oplzlé řeči, urážky skutkem)

Výtržností je zpravidla fyzické nebo psychické násilí, které je namířeno proti osobám i věcem.

Příklad:bezdůvodné napadání personálu v restauraci; hrubé rušení průběhu taneční zábavy apod; vandalství (ničení laviček a přístřešků na stanicích veřejné dopravy; převracení popelnic a vysypávání jejich obsahu; chození po karoseriích zaparkovaných automobilů; rozbíjení telefonních budek, veřejného osvětlení apod.)

Podle § 117 TZ je testný čin je spáchán veřejně, jestliže je spáchán

  1. obsahem tiskoviny nebo rozšiřovaného spisu, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo
  2. před nejméně třemi osobami současně přítomnými.

K naplnění znaků před více než třemi osobami současně přítomnými je nutné, aby byl čin spáchán před více než dvěma osobami odlišnými od pachatele, a tyto osoby byly schopné čin postřehnout a porozumět mu (nemůže se tedy např. jednat o zcela malé děti).

Místem veřejnosti přístupným je každé místo, kam má přístup široký okruh individuálně neurčených lidí a kde se také zpravidla více lidí zdržuje, takže hrubá neslušnost nebo výtržnost by mohla být postřehnuta více lidmi (v době činu tam však nemusí být).

Příklad: ulice, park, nádražní hala; tovární hala, staveniště, zdravotnické středisko, škola (v době provozu, resp. otevírací doby); nikoli však zpravidla ubytovna, studentská kolej, kancelář, byt, jiný prostor v obytném domě apod.
závažnostpřečin
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 1299-1302, 3322-3328.