výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem (§ 288)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 288 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo neoprávněně ve větším množství vyrobí, přechovává, doveze, vyveze, proveze, nabízí, prodá, jinému poskytne nebo podá látku s anabolickým nebo jiným hormonálním účinkem za jiným než léčebným účelem, nebo kdo vůči jinému použije metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu nebo jinou metodu s dopingovým účinkem za jiným než léčebným účelem, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
 2. Odnětím svobody na jeden rok až tři léta bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
  2. spáchá-li takový čin vůči dítěti mladšímu patnácti let, nebo
  3. spáchá-li takový čin ve značném rozsahu vůči dítěti staršímu patnácti let.
 3. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
  1. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví,
  2. spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,
  3. spáchá-li takový čin ve značném rozsahu vůči dítěti mladšímu patnácti let,
  4. spáchá-li takový čin jako lékař nebo jiná způsobilá zdravotnická osoba.
 4. Odnětím svobody na pět let až dvanáct let bude pachatel potrestán,
  1. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt,
  2. spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo
  3. spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.
skutková podstataKdo neoprávněně ve větším množství vyrobí, přechovává, doveze, vyveze, proveze, nabízí, prodá, jinému poskytne nebo podá látku s anabolickým nebo jiným hormonálním účinkem za jiným než léčebným účelem, nebo kdo vůči jinému použije metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu nebo jinou metodu s dopingovým účinkem za jiným než léčebným účelem.
závažnostpřečin (odst. 1,2), zločin (odst. 3) nebo zvlášť závažný zločin (odst. 4)
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 2907-2914.