výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií (§ 192)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 192 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo přechovává fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě nebo osobu, jež se jeví být dítětem, bude potrestán odnětím svobody až na dva roky.
 2. Stejně bude potrestán ten, kdo prostřednictvím informační nebo komunikační technologie získá přístup k dětské pornografii.
 3. Kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí veřejně přístupným, zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému opatří fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě nebo osobu, jež se jeví být dítětem, anebo

  kdo kořistí z takového pornografického díla,

  bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

 4. Odnětím svobody na dvě léta až šest let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 3
  1. jako člen organizované skupiny,
  2. tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo
  3. v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
 5. Odnětím svobody na tři léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 3
  1. jako člen organizované skupiny působící ve více státech, nebo
  2. v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba
závažnostpřečin (odst. 1-3) nebo zločin (odst. 4,5)
odst. 1
skutková podstataKdo přechovává fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě nebo osobu, jež se jeví být dítětem.
odst. 2
skutková podstataKdo prostřednictvím informační nebo komunikační technologie získá přístup k dětské pornografii.
odst. 3 alinea 1
skutková podstataKdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí veřejně přístupným, zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému opatří fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě nebo osobu, jež se jeví být dítětem.
odst. 3 alinea 2
skutková podstataKdo kořistí z takového pornografického díla.

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 1890-1897.