výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu (§ 286)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 286 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
  1. Kdo vyrobí, sobě nebo jinému opatří anebo přechovává prekursor nebo jiný předmět určený k nedovolené výrobě omamné nebo psychotropní látky, přípravku, který obsahuje omamnou nebo psychotropní látku, nebo jedu, bude potrestán odnětím svobody až na pět let, peněžitým trestem, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
  2. Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,
    1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
    2. spáchá-li takový čin ve značném rozsahu,
    3. spáchá-li takový čin ve větším rozsahu vůči dítěti, nebo
    4. získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
skutková podstataKdo vyrobí, sobě nebo jinému opatří anebo přechovává prekursor nebo jiný předmět určený k nedovolené výrobě omamné nebo psychotropní látky, přípravku, který obsahuje omamnou nebo psychotropní látku, nebo jedu.
závažnostpřečin (odst. 1) nebo zvlášť závažný zločin (odst. 2)
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 2897-2900.