usmrcení z nedbalosti (§ 143)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 143 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
  1. Kdo jinému z nedbalosti způsobí smrt, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.
  2. Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona.
  3. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proto, že hrubě porušil zákony o ochraně životního prostředí nebo zákony o bezpečnosti práce nebo dopravy anebo hygienické zákony.
  4. Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 3 smrt nejméně dvou osob.
objektzájem na ochraně lidského života
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba
závažnostpřečin (nedbalostní trestný čin)
odst. 1
skutková podstataKdo jinému z nedbalosti způsobí smrt.
objektivní stránkaSmrt jiného člověka v příčinné souvislosti s nedbalostním jednáním pachatele.

Jednání pachatele se často týká činností zahrnutých v odst. 2 nebo 3 – „K usmrcení z nedbalosti dochází nejčastěji v dopravě (nejen silniční), v potenciálně nebezpečných průmyslových provozech, na stavbách či v dolech nebo při nesprávném zacházení se střelnými zbraněmi. K nedbalostnímu usmrcení však může dojít i při běžných úkonech nebo opravách v domácnosti. Dalšími příklady jsou úmrtí způsobená nedbalostí zdravotníků při péči o pacienty či rodičů při péči o děti.“– Cit. viz Šámal:TPH (v těchto případech pachatel naplnil obě tyto skutkové podstaty).

V případě jednání pouze dle odst. 1 se zpravidla jedná o případy, kdy pachatel nejednal tam, kde měl zvláštní povinnost konat, přičemž mu tato povinnost vyplývala např. z úředního rozhodnutí, smlouvy, garance nebo ingerence.
subjektivní stránkaNedbalostní trestný čin. Pachatel věděl nebo mohl a měl vědět, že může způsobit smrt.
odst. 2
skutková podstataKdo jinému z nedbalosti způsobí smrt porušením důležité povinnosti vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona.
objektivní stránkaSmrt jiného člověka v příčinné souvislosti s nedbalostním jednáním pachatele, který porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona.

Za porušení důležité povinnosti není možno mechanicky považovat porušení jakékoli povinnosti, ale jen takové, jejíž porušení má zpravidla za následek nebezpečí pro lidský život. Tedy, mezi porušením této povinnosti a následkem trestného činu musí být příčinná souvislost.


Důležitou povinností uloženou podle zákona není pouze povinnost přímo uložená zákonem, ale i povinnost uložená na základě zákona jiným právním předpisem nebo i konkrétní příkaz, vydaný na základě zákona a způsobem tam uvedeným.
odst. 3
skutková podstataKdo jinému z nedbalosti způsobí smrt hrubým porušením zákonů o ochraně životního prostředí nebo zákonů o bezpečnosti práce nebo dopravy anebo hygienických zákonů.
objektivní stránkaSmrt jiného člověka v příčinné souvislosti s nedbalostním jednáním pachatele, který hrubě porušil zákony o ochraně životního prostředí nebo zákony o bezpečnosti práce nebo dopravy anebo hygienické zákony.

Příklady porušení důležité povinností

  • v dopravě (při řízení motorového vozidla): „jízda pod vlivem“; nepřiměřeně rychlá jízda; předjíždění v místech, kde je to zakázáno; couvání při nedostatečné přehlednosti bez zajištění další náležitě poučenou osobou; nesledování technického stavu vozidla, zejména účinnosti brzd, o nichž řidič ví, že řádně nefungují; porušení předpisů o zastavení nebo zmírnění rychlosti jízdy za situace vytvořené vjezdem na silnici s předností v jízdě, na železniční přejezd, do nepřehledné zatáčky; bezohledná jízda ve vztahu k chodcům nacházejícím se na vyznačeném přechodu; jízda za snížené viditelnosti se silně znečištěným čelním sklem a se silně znečištěnými světlomety, takže řidič má jen omezený výhled na vozovku

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 1488-1495. ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní právo hmotné. 8. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2016. 1052 s. ISBN 978-80-7552-358-7. S. 559.