urážka vojáka stejné hodnosti násilím nebo pohrůžkou násilí (§ 380)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 380 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
  1. Kdo násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí urazí vojáka stejné hodnosti v době, kdy sám nebo uražený vykonává strážní, dozorčí nebo jinou službu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
  2. Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,
    1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 proti vojenské stráži,
    2. spáchá-li takový čin se zbraní nebo nejméně se dvěma osobami,
    3. spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání, nebo
    4. způsobí-li takovým činem ublížení na zdraví.
skutková podstataKdo násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí urazí vojáka stejné hodnosti v době, kdy sám nebo uražený vykonává strážní, dozorčí nebo jinou službu.
objektčest, vážnost a lidská důstojnost vojáků a nepřímo vztahy nadřízenosti a podřízenosti, čest a vážnost vojenské hodnosti a zvláštní postavení vojáka, který vykonává službu
závažnostpřečin
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3417-3420.