urážka mezi vojáky násilím nebo pohrůžkou násilí (§ 379)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 379 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí urazí
  1. nadřízeného nebo vojáka s vyšší hodností, nebo
  2. podřízeného nebo vojáka s nižší hodností,
  bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.
 2. Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v době, kdy sám nebo uražený vykonává strážní, dozorčí nebo jinou službu,
  2. spáchá-li takový čin proti vojenské stráži,
  3. spáchá-li takový čin se zbraní nebo nejméně se dvěma osobami,
  4. spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání, nebo
  5. způsobí-li takovým činem ublížení na zdraví.
skutková podstataKdo násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí urazí
 1. nadřízeného nebo vojáka s vyšší hodností, nebo
 2. podřízeného nebo vojáka s nižší hodností.
objektčest, vážnost a lidská důstojnost vojáků a nepřímo vztahy nadřízenosti a podřízenosti, čest a vážnost vojenské hodnosti a zvláštní postavení vojáka, který vykonává službu
závažnostpřečin
pachateljen voják (za něhož se považuje i příslušník bezpečnostního sboru)

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3412-3416.