urážka mezi vojáky (§ 378)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 378 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo urazí
  1. nadřízeného nebo vojáka s vyšší hodností,
  2. podřízeného nebo vojáka s nižší hodností, nebo
  3. vojáka stejné hodnosti v době, kdy sám nebo uražený vykonává strážní, dozorčí nebo jinou službu,
  bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
 2. Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání.
skutková podstataKdo urazí
 1. nadřízeného nebo vojáka s vyšší hodností,
 2. podřízeného nebo vojáka s nižší hodností, nebo
 3. vojáka stejné hodnosti v době, kdy sám nebo uražený vykonává strážní, dozorčí nebo jinou službu.
objektčest, vážnost a lidská důstojnost vojáků a nepřímo vztahy nadřízenosti a podřízenosti, čest a vážnost vojenské hodnosti a zvláštní postavení vojáka, který vykonává službu
závažnostpřečin
pachateljen voják (za něhož se považuje i příslušník bezpečnostního sboru)

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3409-3411.