ublížení parlamentáři (§ 417)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 417 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
Kdo urazí parlamentáře nebo člena jeho průvodu, nebo

kdo takovou osobu neprávem zadrží,

bude potrestán odnětím svobody až na pět let.

objektochrana cti, osobní svobody a nedotknutelnosti osoby parlamentáře a členů jeho doprovodu
pachatelkterákoli fyzická osoba
závažnostpřečin
alinea 1
skutková podstataKdo urazí parlamentáře nebo člena jeho průvodu.
objektivní stránkaUrážka (jakýkoli projev neúcty, dotýkající se cti a vážnosti) parlamentáře (toho, kdo je válečnou stranou zmocněn k vyjednávání) nebo člena jeho doprovodu (např. praporečník, tlumočník, trubač).
subjektivní stránkaÚmyslný trestný čin.
alinea 2
skutková podstataKdo takovou osobu neprávem zadrží.
objektivní stránkaNeoprávněné zadržení (zabránění návratu k vlastní válečné straně nebo na místo vyjednávání) parlamentáře (viz výše) nebo člena jeho doprovodu (také viz výše).
subjektivní stránkaÚmyslný trestný čin.

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3550-3554.