ublížení na zdraví (§ 146)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 146 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo jinému úmyslně ublíží na zdraví, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.
 2. Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
  1. na těhotné ženě,
  2. na dítěti mladším patnácti let,
  3. na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich povinnosti,
  4. na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického zaměstnání nebo povolání směřujícího k záchraně života nebo ochraně zdraví, nebo na jiném, který plnil svoji obdobnou povinnost při ochraně života, zdraví nebo majetku vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo
  5. na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání.
 3. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví.
 4. Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.
skutková podstata
Kdo jinému úmyslně ublíží na zdraví.
objektlidské zdraví normální funkce lidského těla včetně řádné funkce všech orgánů, které jsou potřebné k náležité činnosti
předmět útokuživý člověk (nikoli lidský plod)
závažnostpřečin (odst. 1, 2), zločin (odst. 3) nebo zvlášť závažný zločin (odst. 4)
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 1542-1551.