těžké ublížení na zdraví (§ 145)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 145 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo jinému úmyslně způsobí těžkou újmu na zdraví, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let.
 2. Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
  1. na dvou nebo více osobách,
  2. na těhotné ženě,
  3. na dítěti mladším patnácti let,
  4. na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich povinnosti,
  5. na zdravotnickém pracovníkovi při výkonu zdravotnického zaměstnání nebo povolání směřujícího k záchraně života nebo ochraně zdraví, nebo na jiném, který plnil svoji obdobnou povinnost při ochraně života, zdraví nebo majetku vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona,
  6. na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,
  7. opětovně nebo poté, co spáchal jiný zvlášť závažný zločin spojený s úmyslným způsobením těžké újmy na zdraví nebo smrti nebo jeho pokus, nebo
  8. ze zavrženíhodné pohnutky.
 3. Odnětím svobody na osm až šestnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.
 4. Příprava je trestná.
skutková podstataKdo jinému úmyslně způsobí těžkou újmu na zdraví.
objektlidské zdraví tj. normální funkce lidského těla včetně řádné funkce všech orgánů, které jsou potřebné k náležité činnosti
předmět útokuživý člověk (nikoli lidský plod)
objektivní stránkaJakékoli jednání (konání i opomenutí konat tak, jak byl pachatel podle okolností a svých poměrů povinen), jehož následkem (v příčinné souvislosti s jednáním pachatele) je těžká újma na zdraví.

Těžkou újmou na zdraví (§ 122 odst. 2 TZ) se rozumí vážná porucha zdraví nebo jiné vážné onemocnění, které je zároveň některým z taxativně uvedených případů:

 1. zmrzačení — značná změna těla nebo jeho části – např. deformace páteře – nebo ztráta některé z končetin nebo jejich podstatných části – amputace u ruky nejméně v zápěstí, u nohy nad hlezenním kloubem
 2. ztráta nebo podstatné snížení pracovní způsobilosti(„Úplná ztráta povšechné pracovní způsobilosti přichází v úvahu hlavně u osob slepých nebo ochrnutých na obě dolní nebo obě horní končetiny. Častější jsou případy podstatného snížení pracovní způsobilosti. Vyžaduje se, aby snížení pracovní způsobilosti bylo trvalé, závažné a podstatné. Z hlediska soudně lékařského jde většinou o případy, kdy pracovní nezpůsobilost je vyšší než 50 %.“)
 3. ochromení údu — trvalá nezpůsobilost nebo značně snížená schopnost pohybu horní nebo dolní končetiny nebo její značné části – např. obrna dolních končetin původu míšního po bodné ráně do páteře
 4. ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového ústrojí — nejčastěji poškození zraku a sluchu; ztrátou zraku je úplná slepota, ale též ztráta schopnosti rozeznávat předměty při přiměřeném osvětlení; ztrátou sluchu úplná hluchota; poškozením (zraku, sluchu) je snížení na polovinu předchozí smyslové funkce; Pozn: „Ztráta nebo podstatné snížení funkcí čichového nebo chuťového ústrojí nejsou zdaleka tak důležité a prostá ztráta hmatu není nikdy tak rozsáhlá, aby znamenaly u postiženého skutečně těžké poškození jeho zdraví.“
 5. poškození důležitého orgánu — porušení některého z tělesných orgánů, při němž vzniká nebezpečí pro život nebo jiný závažný déletrvající nebo trvalý následek (příklady: zhmoždění nebo stlačení mozku kostními úlomky nebo krevním výronem; otřes mozku, jestliže bezvědomí trvalo delší dobu – alespoň jednu hodinu; poranění míchy; ztráta nebo podstatné zhoršení řeči podmíněné změnami na příslušných orgánech; poranění přední poloviny krku a velkých cév zde probíhajících i nervů; poranění dýchacích cest spojené s vdechováním krve nebo šířením infekce do okolí; poranění srdce a velkých cév; poranění pronikající do dutých orgánů (žaludku a střev); poranění jater, ledvin, sleziny, slinivky břišní apod; ztráta vidění na jednom oku; ztráta sluchu na jednom uchu; a poranění kloubu nebo nervu; rozsáhlé pohmoždění svalové tkáně spojené s následným život ohrožujícím masivním krvácením mezi svalové snopce na více místech těla
 6. zohyzdění — každá viditelná, trvale hyzdící změna těla, která mění vzhled na újmu poraněného a vzbuzuje odpor a ošklivost; zejména kosmetické vady a defekty (např. deformace nosu, ztráta hrotu nosu, velké viditelné jizvy apod.)
 7. vyvolání potratu nebo usmrcení ploduVyvoláním potratu je jednání, které má za následek přerušení těhotenství dříve, než dojde k porodu, byť i předčasnému. Usmrcením plodu je jednání, jehož následkem je smrt (odumření) plodu, aniž dojde současně nebo bezprostředně k jeho vypuzení. Pozn: Úmyslné vyvolání potratu (přerušení těhotenství) se posuzuje jako trestný čin nedovoleného přerušení těhotenství podle § 159 nebo § 160. V tomto případě by se dle autora tohoto webu muselo jednat o úmysl způsobit jinou těžkou újmu na zdraví, přičemž k vyvolání potratu nebo usmrcení plodu by došlo na základě omylu v příčinné souvislosti (aberratio ictus)
 8. mučivé útrapy — mimořádné, vystupňované nebo prodlužované bolesti tělesné nebo duševní, které jsou na hranici snesitelnosti, byť i jen kratší dobu trvající, nebo sice bolesti snesitelné, ale déle trvající, které velmi citelně zasahují celou osobnost postiženého (např. sypání soli nebo pepře do ran, opakované tlučení do modřin, kdy modřiny nejsou ještě zhojeny, svazování řemeny tak, že se řemeny zařezávají)
 9. delší dobu trvající porucha zdraví — vážná porucha zdraví nebo vážné onemocnění, které (velmi citelně) omezuje způsob života poškozeného nejméně po dobu šesti týdnů (např. poškozený se musí pohybovat pomocí berlí a je výrazně omezen v provádění osobní hygieny a tělesných potřeb, když je odkázán na částečnou pomoc druhé osoby)
subjektivní stránka(Alespoň eventuální) úmysl pachatele směřující ke způsobení následku těžké újmy na zdraví.
závažnostzvlášť závažný zločin
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 1315-1324, 1527-1541.