týrání zvířat (§ 302)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 302 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo týrá zvíře
  1. zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, nebo
  2. surovým nebo trýznivým způsobem veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném,
  bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
 2. Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,
  1. byl-li za čin uvedený v odstavci 1 v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán, nebo
  2. způsobí-li týranému zvířeti takovým činem trvalé následky na zdraví nebo smrt.
 3. Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na větším počtu zvířat.
skutková podstataKdo týrá zvíře
 1. zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, nebo
 2. surovým nebo trýznivým způsobem veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném.
objektzájem na ochraně zvířat, která jsou živými tvory schopnými pociťovat bolest a utrpení, a to před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich bezdůvodným usmrcením člověkem
závažnostpřečin
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3010-3015.