svěření dítěte do moci jiného (§ 169)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 169 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo za odměnu svěří dítě do moci jiného za účelem adopce nebo pro jiný obdobný účel, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.
 2. Odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
  2. způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví,
  3. spáchá-li takový čin opětovně, nebo
  4. spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
 3. Odnětím svobody na tři léta až deset let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
  1. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt,
  2. spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo
  3. spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.
skutková podstataKdo za odměnu svěří dítě do moci jiného za účelem adopce nebo pro jiný obdobný účel.
objektzájem na svobodě člověka (dítěte) a to i ve smyslu rozhodování o jeho dalším osudu a také na řádném výkonu péče, jež přísluší osobám, které ji podle zákona nebo úředního rozhodnutí vykonávají vůči dítěti
předmět útokudítě (osoba mladší 18 let)
objektivní stránkaSvěřením dítěte do moci jiného za účelem adopce nebo pro jiný obdobný účel se rozumí jakýkoli způsob předání k dalšímu nakládání s dítětem za účelem jeho (dlouhodobé) výchovy a výživy, ať již formou adopce (osvojení) či „pěstounské péče“ (bez osvojení) a ať již v cizině nebo v tuzemsku. Může se tak stát i prostřednictvím další osoby (prostředníka). Musí se tak stát za odměnu (nikoli nutně finanční).
subjektivní stránkaÚmyslný trestný čin.
závažnostpřečin (odst. 1), zločin (odst. 2) nebo zvlášť závažný zločin (odst. 3)
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 1700-1705.