svémocné odloučení (§ 387)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 387 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo se svémocně vzdaluje tím, že se nedostaví včas k odjezdu nebo odletu vojenského transportu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
 2. Kdo se svémocně vzdaluje po dobu delší než tři dny,

  kdo se svémocně vzdaluje opakovaně po dobu delší než 24 hodiny, ačkoliv již byl v posledním roce za takový čin kázeňsky potrestán,

  kdo se svémocně vzdaluje po dobu delší než dva dny v době plnění zvlášť důležitých úkolů, nebo

  kdo se při službě v zahraničí svémocně vzdaluje po dobu delší než 24 hodiny,

  bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

 3. Kdo se svémocně vzdaluje po dobu delší než čtrnáct dnů, kdo se svémocně vzdaluje po dobu delší než šest dnů v době plnění zvlášť důležitých úkolů, nebo

  kdo se při službě v zahraničí svémocně vzdaluje po dobu delší než tři dny,

  bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.

objektpovinnost vojáka být v určeném čase v místě služebního přidělení, resp. na určeném místě
pachateljen voják v činné službě (v době míru voják z povolání vykonávající vojenskou službu ve služebním poměru a voják v záloze vykonávající vojenské cvičení nebo výjimečné vojenské cvičení; za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu voják vykonávající mimořádnou službu)
závažnostpřečin
odst. 1
skutková podstataKdo se svémocně vzdaluje tím, že se nedostaví včas k odjezdu nebo odletu vojenského transportu.
odst. 2 alinea 1
skutková podstataKdo se svémocně vzdaluje po dobu delší než tři dny.
odst. 2 alinea 2
skutková podstatakdo se svémocně vzdaluje opakovaně po dobu delší než 24 hodiny, ačkoliv již byl v posledním roce za takový čin kázeňsky potrestán.
odst. 2 alinea 3
skutková podstatakdo se svémocně vzdaluje po dobu delší než dva dny v době plnění zvlášť důležitých úkolů.
odst. 2 alinea 4
skutková podstataKdo se při službě v zahraničí svémocně vzdaluje po dobu delší než 24 hodiny.
odst. 3 alinea 1
skutková podstataKdo se svémocně vzdaluje po dobu delší než čtrnáct dnů.
odst. 3 alinea 2
skutková podstataKdo se svémocně vzdaluje po dobu delší než šest dnů v době plnění zvlášť důležitých úkolů.
odst. 3 alinea 3
skutková podstataKdo se při službě v zahraničí svémocně vzdaluje po dobu delší než tři dny.

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3442-3445.