svádění k pohlavnímu styku (§ 202)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 202 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
  1. Kdo nabídne, slíbí nebo poskytne dítěti nebo jinému za pohlavní styk s dítětem, pohlavní sebeukájení dítěte, jeho obnažování nebo jiné srovnatelné chování za účelem pohlavního uspokojení úplatu, výhodu nebo prospěch, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.
  2. Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,
    1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let,
    2. spáchá-li takový čin ze zavrženíhodné pohnutky,
    3. pokračuje-li v páchání takového činu po delší dobu, nebo
    4. spáchá-li takový čin opětovně.
skutková podstataKdo nabídne, slíbí nebo poskytne dítěti nebo jinému za pohlavní styk s dítětem, pohlavní sebeukájení dítěte, jeho obnažování nebo jiné srovnatelné chování za účelem pohlavního uspokojení úplatu, výhodu nebo prospěch.
objektzájem na řádné výchově dětí proti útokům spočívajícím ve svádění k prostituci
závažnostpřečin
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 1964-1967.