styky ohrožující mír (§ 409)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 409 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
  1. Občan České republiky nebo osoba bez státní příslušnosti, která má na jejím území povolen trvalý pobyt, jež v úmyslu přivodit válku nebo ozbrojenou akci proti České republice nebo jinému státu sama nebo prostřednictvím jiného naváže nebo udržuje styky s cizí mocí, bude potrestána odnětím svobody na tři léta až dvanáct let.
  2. Odnětím svobody na deset až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1
    1. závažné ohrožení mezinárodního postavení České republiky nebo jiného státu, nebo
    2. závažné ohrožení existence České republiky nebo jiného státu.
  3. Příprava je trestná
skutková podstataObčan České republiky nebo osoba bez státní příslušnosti, která má na jejím území povolen trvalý pobyt, jež v úmyslu přivodit válku nebo ozbrojenou akci proti České republice nebo jinému státu sama nebo prostřednictvím jiného naváže nebo udržuje styky s cizí mocí.
objektochrana míru, nezávislosti a bezpečnosti České republiky a jiných států a jejich existence
závažnostpřečin, zločin nebo zvlášť závažný zločin
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3516-3519. DRAŠTÍK, Antonín, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. II. díl, (§ 233 až 421). 1. vyd. Praha : Wolters Kluver, 2015. 1618 s. ISBN 978-80-7478-790-4. S. 2984.