sexuální nátlak (§ 186)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 186 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování, nebo

  kdo k takovému chování přiměje jiného zneužívaje jeho bezbrannosti,

  bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo zákazem činnosti.

 2. Stejně bude potrestán pachatel, který přiměje jiného k pohlavnímu styku, k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování zneužívaje jeho závislosti nebo svého postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu.
 3. Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2
  1. na dítěti, nebo
  2. nejméně se dvěma osobami.
 4. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 se zbraní,
  2. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 na osobě ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody, ochranného léčení, zabezpečovací detence, ochranné nebo ústavní výchovy anebo v jiném místě, kde je omezována osobní svoboda, nebo
  3. spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny.
 5. Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let, nebo
  2. způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.
 6. Odnětím svobody na deset až šestnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 smrt.
 7. Příprava je trestná.
objektsvoboda rozhodování v pohlavních vztazích
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba
závažnostpřečin (odst. 1-3), zločin (odst. 4) nebo zvlášť závažný zločin (odst. 5,6)
odst. 1 alinea 1
skutková podstataKdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování.
odst. 1 alinea 2
skutková podstataKdo k takovému chování přiměje jiného zneužívaje jeho bezbrannosti.
odst. 2
skutková podstataPachatel, který přiměje jiného k pohlavnímu styku, k pohlavnímu sebeukájení, k obnažování nebo jinému srovnatelnému chování zneužívaje jeho závislosti nebo svého postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu.

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 1850-1859.