rvačka (§ 158)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 158 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
  1. Kdo úmyslně ohrozí život nebo zdraví jiného tím, že se zúčastní rvačky, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
  2. Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, je-li při činu uvedeném v odstavci 1 jinému způsobena těžká újma na zdraví.
  3. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, je-li při činu uvedeném v odstavci 1 jinému způsobena smrt.
skutková podstataKdo úmyslně ohrozí život nebo zdraví jiného tím, že se zúčastní rvačky.
závažnostpřečin (odst. 1-2) nebo zločin (odst. 3)
pachatelkterákoli fyzická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 1628-1632.