rozvracení republiky (§ 310)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 310 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo v úmyslu rozvrátit ústavní zřízení, územní celistvost nebo obranyschopnost České republiky anebo zničit její samostatnost se účastní násilných akcí proti České republice nebo jejím orgánům, bude potrestán odnětím svobody na osm až dvanáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku.
 2. Odnětím svobody na dvanáct až dvacet let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
  2. způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt,
  3. způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu,
  4. způsobí-li takovým činem závažné ohrožení mezinárodního postavení České republiky, nebo
  5. spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.
skutková podstataKdo v úmyslu rozvrátit ústavní zřízení, územní celistvost nebo obranyschopnost České republiky anebo zničit její samostatnost se účastní násilných akcí proti České republice nebo jejím orgánům.
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3044-3049.