provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence (§ 265)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 265 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo bez povolení nebo licence provede zahraniční obchod s vojenským materiálem, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až osm let, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.
 2. Odnětím svobody na tři léta až deset let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve spojení s organizovanou skupinou,
  2. spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu,
  3. spáchá-li takový čin opětovně,
  4. získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,
  5. způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu,
  6. spáchá-li takový čin ve vztahu k významnému vojenskému materiálu, nebo
  7. způsobí-li takovým činem, že se vojenský materiál dostane do oblasti válečného nebo jiného ozbrojeného konfliktu nebo do státu, kde je zvýšené nebezpečí válečného nebo jiného ozbrojeného konfliktu.
skutková podstataKdo bez povolení nebo licence provede zahraniční obchod s vojenským materiálem.
objektzájem na kontrole zahraničního obchodu s vojenským materiálem ze strany státu a na dodržování podmínek provádění takového obchodu
závažnostzločin (odst. 1) nebo zvlášť závažný zločin (odst. 2)
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 2687-2694.