projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka (§ 404)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 404 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)

Kdo veřejně projevuje sympatie k hnutí uvedenému v § 403 odst. 1, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

skutková podstataKdo veřejně projevuje sympatie k hnutí uvedenému v § 403 odst. 1.
objektrespekt k rovnosti a rovnoprávnosti všech lidí a jejich ochrana před útoky potlačujícími jejich práva a svobody s pozkazem na jejich rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou, třídní, názorvou či jinou odlišnost
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3504-3507. DRAŠTÍK, Antonín, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. II. díl, (§ 233 až 421). 1. vyd. Praha : Wolters Kluver, 2015. 1618 s. ISBN 978-80-7478-790-4. S. 2973.