porušování práv a chráněných zájmů vojáků stejné hodnosti (§ 382)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 382 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo vojáka stejné hodnosti nutí k osobním úsluhám nebo ho omezuje na právech nebo svévolně ztěžuje výkon jeho služby, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
 2. Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy,
  2. spáchá-li takový čin nejméně se dvěma osobami,
  3. spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání, nebo
  4. způsobí-li takovým činem ublížení na zdraví.
 3. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 zvlášť surovým způsobem nebo se zbraní,
  2. způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, nebo
  3. spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu, za válečného stavu nebo za bojové situace.
 4. Odnětím svobody na osm až šestnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.
 5. Příprava je trestná.
skutková podstataKdo vojáka stejné hodnosti nutí k osobním úsluhám nebo ho omezuje na právech nebo svévolně ztěžuje výkon jeho služby.
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3424-3429.