porušování práv a chráněných zájmů vojáků podřízených nebo s nižší hodností (§ 383)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 383 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo podřízeného vojáka nebo vojáka s nižší hodností nutí k osobním úsluhám nebo ho omezuje na právech nebo svévolně ztěžuje výkon jeho služby anebo mu uloží kázeňský trest v rozporu s jiným právním předpisem, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.
 2. Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy,
  2. spáchá-li takový čin nejméně se dvěma osobami,
  3. spáchá-li takový čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání, nebo
  4. způsobí-li takovým činem ublížení na zdraví.
 3. Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 zvlášť surovým způsobem nebo se zbraní,
  2. způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví, nebo
  3. spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu, za válečného stavu nebo za bojové situace.
 4. Odnětím svobody na osm až šestnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.
 5. Příprava je trestná.
skutková podstataKdo podřízeného vojáka nebo vojáka s nižší hodností nutí k osobním úsluhám nebo ho omezuje na právech nebo svévolně ztěžuje výkon jeho služby anebo mu uloží kázeňský trest v rozporu s jiným právním předpisem.
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3429-3434.