porušení služební povinnosti vojáka (§ 393)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 393 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo ke škodě ozbrojených sil nesplněním uložené služební povinnosti podle svého služebního zařazení, byť i z nedbalosti, podstatně sníží použitelnost vojenského materiálu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
 2. Kdo bez oprávnění užije vojenský materiál větší hodnoty k účelu, pro který není určen, nebo k takovému užití dá souhlas, nebo
 3. kdo zneužije nebo umožní zneužití podřízených k úkolům nad rámec služebních povinností, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

 4. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
  1. opatří-li činem uvedeným v odstavci 2 sobě nebo jinému značný prospěch, nebo
  2. způsobí-li úmyslně spáchaným činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 snížení bojeschopnosti ozbrojených sil nebo značnou škodu.
 5. Odnětím svobody na osm až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li úmyslně čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu nebo za bojové situace, nebo
  2. způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.
 6. Příprava je trestná.
odst. 1
skutková podstataKdo ke škodě ozbrojených sil nesplněním uložené služební povinnosti podle svého služebního zařazení, byť i z nedbalosti, podstatně sníží použitelnost vojenského materiálu.
odst. 2 alinea 1
skutková podstataKdo bez oprávnění užije vojenský materiál větší hodnoty k účelu, pro který není určen, nebo k takovému užití dá souhlas.
odst. 2 alinea 2
skutková podstataKdo zneužije nebo umožní zneužití podřízených k úkolům nad rámec služebních povinností.

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3462-3467.