porušení služební povinnosti příslušníka bezpečnostního sboru (§ 398)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 398 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo ke škodě bezpečnostního sboru nesplněním uložené služební povinnosti, byť i z nedbalosti, podstatně sníží použitelnost výzbroje, výstroje nebo jiných věcných prostředků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
 2. Kdo bez oprávnění užije věcného prostředku větší hodnoty uvedeného v odstavci 1 k účelu, pro který není určen, nebo k takovému užití dá souhlas, nebo

  kdo zneužije nebo umožní zneužití podřízených nebo nižších k mimoslužebním úkonům,

  bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

 3. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
  1. opatří-li činem uvedeným v odstavci 2 sobě nebo jinému značný prospěch, nebo
  2. způsobí-li úmyslně spáchaným činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 značnou škodu.
 4. Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li úmyslně spáchaným činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu.
 5. Příprava je trestná.
závažnostpřečin, zločin nebo zvlášť závažný zločin
odst. 1
skutková podstataKdo ke škodě bezpečnostního sboru nesplněním uložené služební povinnosti, byť i z nedbalosti, podstatně sníží použitelnost výzbroje, výstroje nebo jiných věcných prostředků.
objektochrana použitelnosti výzbroje, výstroje nebo jiných věcných prostředků před jeho poškozením ať již úmyslným nebo v důsledku zanedbané údržby
subjektivní stránkatrestný čin, který může být spáchan úmyslně i nedbalostně
odst. 2 alinea 1
skutková podstataKdo bez oprávnění užije věcného prostředku větší hodnoty uvedeného v odstavci 1 k účelu, pro který není určen, nebo k takovému užití dá souhlas.
objektochrana použitelnosti výzbroje, výstroje nebo jiných věcných prostředků před jeho zneužitím
subjektivní stránkatrestný čin, který může být spáchan úmyslně i nedbalostně
odst. 2 alinea 2
skutková podstataKdo zneužije nebo umožní zneužití podřízených nebo nižších k mimoslužebním úkonům.
objektochrana osobní svobody podřízených nebo nižších příslušníků bezpečnostního sboru před jejich zneužíváním k mimoslužebním úkolům
subjektivní stránkatrestný čin, který může být spáchan úmyslně i nedbalostně

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3476-3480.