porušení povinnosti v insolvenčním řízení (§ 225)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 225 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)

Kdo v insolvenčním řízení maří nebo hrubě ztěžuje výkon funkce insolvenčního správce, a tím ohrozí účel insolvenčního řízení, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti.

skutková podstataKdo v insolvenčním řízení maří nebo hrubě ztěžuje výkon funkce insolvenčního správce, a tím ohrozí účel insolvenčního řízení.
objektzájem na ochraně majetkových práv věřitelů; dále zájem na náležitém řešení úpadkových stavů dlužníků
závažnostpřečin
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 2256-2267.