porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku (§ 227)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 227 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)

Kdo v řízení před soudem nebo jiným orgánem veřejné moci odmítne splnit zákonnou povinnost učinit prohlášení o svém majetku nebo o majetku právnické osoby, za kterou je oprávněn jednat, nebo se takové povinnosti vyhýbá nebo v takovém prohlášení uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.

skutková podstataKdo v řízení před soudem nebo jiným orgánem veřejné moci odmítne splnit zákonnou povinnost učinit prohlášení o svém majetku nebo o majetku právnické osoby, za kterou je oprávněn jednat, nebo se takové povinnosti vyhýbá nebo v takovém prohlášení uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje.
objektzájem na řádné činnosti orgánů veřejné moci z toho hlediska, aby mohly náležitě zjistit existenci majetku a jeho případný rozsah pro účely soudního či jiného obdobného řízení; nepřímo též majetkové a jiné zájmy, jichž se týká příslušné soudní nebo obdobné řízení
závažnostpřečin
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 2279-2285. DRAŠTÍK, Antonín, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. I. díl (§ 1 až 232). 1. vyd. Praha : Wolters Kluver, 2015. 1490 s. ISBN 978-80-7478-790-4. S. 1460.