porušení povinnosti při hrozivé tísni (§ 275)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 275 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)

Kdo zmaří nebo ztíží odvrácení nebo zmírnění hrozivé tísně, která přímo postihuje větší skupinu osob, tím, že bez závažného důvodu

  1. odepře pomoc, která je mu podle zákona uložena nebo k níž se zavázal, nebo
  2. zmaří poskytnutí takové pomoci jinou osobou,

bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

skutková podstataKdo zmaří nebo ztíží odvrácení nebo zmírnění hrozivé tísně, která přímo postihuje větší skupinu osob, tím, že bez závažného důvodu
  1. odepře pomoc, která je mu podle zákona uložena nebo k níž se zavázal, nebo
  2. zmaří poskytnutí takové pomoci jinou osobou.
závažnostpřečin
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 2801-2802.