porušení povinností při vývozu zboží a technologií dvojího užití (§ 263)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 263 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo poruší nebo nesplní důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce, a způsobí tím, že je neoprávněně vydáno povolení k vývozu zboží nebo technologií dvojího užití anebo že takové zboží unikne z evidence, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.
 2. Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
  1. jestliže v důsledku činu uvedeného v odstavci 1 bylo zboží vyvezeno,
  2. spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo
  3. způsobí-li takovým činem značnou škodu.
 3. Odnětím svobody na tři léta až osm let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech,
  2. spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo
  3. způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.
skutková podstataKdo poruší nebo nesplní důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce, a způsobí tím, že je neoprávněně vydáno povolení k vývozu zboží nebo technologií dvojího užití anebo že takové zboží unikne z evidence.
objektzájem na dodržování mezinárodního i vnitrostátního kontrolního režimu při nakládání se zbožím a technologiemi dvojího užití
objektivní stránkaZbožím a technologiemi dvojího užití jsou zejména jaderné materiály, zařízení a příslušenství (jaderné reaktory, regulační tyče pro řízení štěpného procesu v jaderném reaktoru, linky pro oxidaci uranu z U+3 na U+4, zvláštní štěpné materiály apod.), materiály, chemikálie, „mikroorganismy“ a „toxiny“ (titan, určité slitiny titanu nebo hliníku, nefluorované polymerní látky, nezpracované fluorové sloučeniny, některé viry, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, bakterie, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, některé botulinové toxiny atd.), speciální počítače (včetně konkrétního „softwaru“) a elektronické sestavy.
závažnostpřečin (odst. 1,2) nebo zločin (odst. 3)
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 2677-2681.