porušení předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou (§ 261)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 261 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
 1. Kdo podstatně ohrozí obecný zájem tím, že poruší zákaz, omezení nebo jinou důležitou povinnost stanovenou pro dovoz, vývoz nebo průvoz zboží, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
 2. Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,
  1. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nejméně se dvěma osobami,
  2. způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
  3. způsobí-li nebo zvýší takovým činem nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci zvířat v zájmových chovech, hospodářských zvířat nebo volně žijících zvířat nebo nakažlivé nemoci nebo škůdce užitkových rostlin.
 3. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
  1. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo
  2. způsobí-li nebo zvýší takovým činem nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé lidské nemoci.
skutková podstataKdo podstatně ohrozí obecný zájem tím, že poruší zákaz, omezení nebo jinou důležitou povinnost stanovenou pro dovoz, vývoz nebo průvoz zboží.
objektochrana obecných hospodářských i jiných zájmů (zdravotnických, kulturních, bezpečnostních, veterinárních apod.), pokud mohou být ohroženy nekontrolovaným pohybem zboží z území nebo na území České republiky přes její státní hranici, resp. po vstupu České republiky do Evropské unie v některých případech přes hranice celního (či daňového) území Evropského společenství
objektivní stránkaPachatel zejména:
 • nezákonně doveze, vyveze nebo proveze zboží,
 • uvede nesprávné údaje o zboží, které podléhá celnímu či jinému dohledu,
 • získá povolení k dovozu, vývozu nebo průvozu od příslušného celního orgánu na základě nepravých, pozměněných nebo padělaných dokladů nebo nesprávných nebo nepravdivých údajů,
 • dosáhne toho, že bylo propuštěno zboží na základě nepravých, pozměněných nebo padělaných dokladů nebo nesprávných nebo nepravdivých údajů,
 • nedodrží příslušný celní režim
subjektivní stránkaÚmyslný trestný čin.
závažnostpřečin (odst. 1,2) nebo zločin (odst. 3)
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 2657-2669.