porušení osobní a věcné povinnosti pro obranu státu (§ 322)

Z Právnický slovník
Jump to navigation Jump to search
paragraf§ 322 TZ (ve znění novely č. 321/2016 Sb. - stav ke dni: 01.12.2016)
  1. Kdo nesplní, byť i z nedbalosti, osobní nebo věcnou povinnost pro obranu státu,

    kdo se úmyslně vyhýbá plnění takové povinnosti, nebo

    kdo plnění takové povinnosti jinou osobou, byť i z nedbalosti, maří nebo ztěžuje,

    bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

  2. Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, ohrozí-li činem uvedeným v odstavci 1 značnou měrou zájmy obrany státu.
pachatelkterákoli fyzická nebo právnická osoba
odst. 1 alinea 1
skutková podstataKdo nesplní, byť i z nedbalosti, osobní nebo věcnou povinnost pro obranu státu.
odst. 1 alinea 2
skutková podstataKdo se úmyslně vyhýbá plnění takové povinnosti.
odst. 1 alinea 3
skutková podstataKdo plnění takové povinnosti jinou osobou, byť i z nedbalosti, maří nebo ztěžuje.

Zpracováno dle: ŠÁMAL, Pavel, a kolektiv. Trestní zákoník : komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2012. 3614 s. ISBN 978-80-7400-428-5. S. 3106-3109.